เปิดเวทีสาธารณะ แจงร่างสัญญาประชาคม 10 ข้อ ฟุ้ง! ประเทศจะเดินหน้าปรองดอง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Last updated: Jul 17, 2017  |  340 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

คณะกรรมการ ปยป. ชุดอนุกรรมการปรองดอง เปิดร่างสัญญาประชาคมจำนวน 10 ข้อ เชื่อหากทุกคนร่วมมือจะนำไปสู่การความสามัคคีปรองดอง ประเทศเดินหน้าได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ที่หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือ ป.ย.ป. โดยคณะกรรมการการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ จัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจในการจัดทำสัญญาประชาคม รวมถึงชี้แจงผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลและ คสช.ที่ได้ดำเนินการมาแล้วและกำลังดำเนินการอยู่สอดคล้องกับความเห็นของประชาชนซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการรับฟังและบูรณาการความคิดเห็น

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์จนถึง 8 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งแถลงร่างสัญญาประชาคมซึ่งเป็นผลผลิตจากการรวบรวมบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนทุกภาคส่วน มานำเสนอประชาชนผ่านเวทีสาธารณะ

พลตรีอภิชาติ สมบัติเจริญนนท์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณาการบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้รับมอบหมายจาก พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดเวทีสาธารณะ โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน อาทิ ในภาคการเมืองได้เชิญ ตัวแทนพรรคเพื่อไทยตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มการเมือง อย่าง นปช. และ กปปส. ร่วมรับฟังการ แถลงถึงขั้นตอนวิธีการจัดทำและเนื้อหาสาระของร่างสัญญาประชาคม รวมถึงกระบวนการจัดทำความเห็น ที่ทุกเสียงของประชาชนทั้งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาล้วนแล้วแต่มีคุณค่ามีความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่ง โดยให้รัฐบาลหน่วยงานทุกกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องได้นำไปจัด การแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

ทั้งนี้ ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนหน้านี้รัฐบาล และ คสช.ได้ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ 60 และมีบางส่วน กำลังดำเนินการอยู่ดังนั้นการจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ยังช่วยตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนที่อาจไม่แล้วเสร็จและได้นำข้อมูลพระส่งต่อให้กับรัฐบาลดำเนินการต่อไป

 

เบื้องต้นได้สรุปความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การสร้างความสามัคคีปรองดองจำนวน 41 ข้อ จากนั้น ก็มีการประชุมจนกลั่นกรองให้เหลือร่าง สัญญาประชาคมจำนวน 10 ข้อ

 

ประกอบด้วย ข้อ1 คนไทยทุกคนพึงร่วมมือการสร้างบรรยากาศของความสามัคคี ปรองดองเพื่อให้ประเทศชาติเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพึง มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในกรอบกฎหมาย

 

ข้อ2 คนไทยทุกคนพึงน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตประกอบอาชีพอย่างสุจริตพึ่งพาตนเองได้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีไมตรีจิตต่อกัน

 

ข้อ3 คนไทยทุกคนพึงยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมในการดำเนินชีวิตมีความซื่อสัตย์ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

 

ข้อ4 คนไทยทุกคนพึงร่วมมือการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

 

ข้อ5 คนไทยทุกคนพึงให้การสนับสนุนส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตการสาธารณ สุขตลอดจนการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

 

ข้อ6 คนไทยทุกคนพึงเคารพเชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม

 

ข้อ7 คนไทยทุกคนพึงใช้ความรอบคอบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆร่วมกัน สอดส่องดูแลไม่ให้มีการบิดเบือนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ

 

ข้อ8 คนไทยทุกคนพึงตระหนักในการส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากลตามกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี

 

ข้อ9 คนไทยทุกคนพึงสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้านและสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

ข้อ10 คนไทยทุกคนพึงเรียนรู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ

 

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้เพิ่มภาคผนวกเพื่อความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหากประชาชน ประพฤติปฏิบัติตาม ประเทศชาติก็จะสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน