‘อีสานโพล’ เผย คะแนนผลงาน คสช.ต่ำกว่าครึ่ง ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจทรุดต่อเนื่อง!

Last updated: Jan 13, 2018  |  312 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

‘อีสานโพล’ เผย คะแนนผลงาน คสช.ต่ำกว่าครึ่ง ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจทรุดต่อเนื่อง!

‘อีสานโพล’ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4/2560” โดยผลการสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 4/2560 ต่ำกว่าร้อย หรือความเชื่อมั่นแย่ลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว และมีแนวโน้มแย่ลงในไตรมาส 1/2561 เนื่องจากเศรษฐกิจฐานล่างยังไม่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวม ส่งผลคะแนนประเมินผลงานรัฐบาลทั้งด้านเศรษฐกิจและภาพรวมต่ำกว่าครึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสาน ต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 4/2560 และประเมินผลงานรัฐบาลในช่วงปี 2560 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,041 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 46.9 เต็ม 100 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้คะแนน 46.8 เต็ม 100

ส่วนเรื่องสุดท้าย ที่ "อีสานโพล" ได้สอบถามถึงปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ พบว่า ส่วนใหญ่แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โดยเฉพาะปัญหาของราคาผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ราคาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา และพืชไร่อื่นๆ รองลงมาอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาความยากจน ตามมาด้วยการลดค่าครองชีพ เพิ่มค่าแรงรายวัน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความปรองดองในชาติ และสร้างถนนเข้าหมู่บ้านให้ทั่วถึงสะดวกสบาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง