‘เรืองไกร’ จี้ ‘ประยุทธ์’ แจงงบหนุน โมโต จีพี บุรีรัมย์ อนุมัติงบ 300 ล้านบาท ชอบด้วย กม. หรือไม่?

Last updated: May 28, 2018  |  1049 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS

‘เรืองไกร’ จี้ ‘ประยุทธ์’ แจงงบหนุน โมโต จีพี บุรีรัมย์ อนุมัติงบ 300 ล้านบาท ชอบด้วย กม. หรือไม่?

วันนี้ 28 พฤษภาคม ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้ยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบ การอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน 300 ล้านบาท ให้กับ บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด ที่ให้ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับเอกชนจัดการแข่งขันรายการ โมโต จีพี

นายเรืองไกรเปิดเผยว่า จากการติดตามผลการประชุม ครม. สัญจร จังหวัดบุรีรัมย์ ที่นายกรัฐมนตรีมีการขี่มอเตอร์ไซด์โชว์ด้วยนั้น ทำให้ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ให้ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับเอกชนจัดการแข่งขันรายการ โมโต จีพี ในวงเงินงบประมาณสนับสนุน 300 ล้านบาท แยกเป็นปี 2561 จำนวน 100 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 100 ล้านบาท และปี 2563 จำนวน 100 ล้านบาท

นายเรืองไกร กล่าวว่า งบประมาณก้อนนี้ ครม.เห็นชอบไว้ตั้งแต่ 21 มี.ค. 2560 โดยมีเงื่อนไขติดมาด้วย ทั้งนี้ตามความเห็นของ สำนักงานอัยการสูงสุด สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าว น่าจะดำเนินการไปบ้างแล้ว เพราะมีข่าวการลงตรวจสถานที่แข่งขันจากตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ตัวแทนเอกชน และตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยข่าวระบุว่าจะมีการแข่งขันในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2561 นี้
นายเรืองไกร กล่าวตามมาว่า ในส่วนสถานที่นั้น คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ซึ่งเป็นของบริษัทเอกชนเพียงที่เดียวตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาเท่านั้น แต่จากการตรวจสอบข้อมูลของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต พบว่า น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด

แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลของบริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลับพบข้อสังเกตหลายประการดังนี้

บริษัทดังกล่าวทีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้ส่งงบการเงินปี 2559
บริษัทดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินถาวรที่เป็นที่ดิน อาคาร หรือสนามแข่งรถแต่อย่างใด จะมีเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ รวม 13,650,485.54 บาท เท่านั้น

บริษัทดังกล่าวมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน จึงมีส่วนของทุนติดลบจำนวน 256,265,558.91 บาท
บริษัทดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายที่ 5 เป็นบริษัทจำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40 หรือ 40 ล้านบาท แจ้งว่า มีสัญชาติไทย แต่ที่อยู่ ที่แสดงไว้ใน บอจ. 5 อยู่ประเทศฮ่องกง
บริษัทดังกล่าวไม่ได้แสดงยอดหนี้เงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 6,075,041.10 บาท ไว้แต่อย่างใด

แต่ในงบการเงินของบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้อ 8 ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าว จำนวน 6,075,041.10 บาท โดยทั้งสองบริษัทมีนายเนวิน ชิดชอบ ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย

นายเรืองไกร กล่าวสรุปว่า ข้อมูลที่นำมาสู่การพิจารณาขอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท ดังกล่าว จึงอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏโดยทั่วไปซึ่งใครๆ ก็สามารถตรวจสอบได้ อันทำให้เกิดข้อสงสัยตามว่า การอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน 300 ล้านบาท ดังกล่าว จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับการประชุมครม. สัญจร อย่างไร หรือไม่